W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół EKOLA realizowany jest Międzyprzedmiotowy Projekt Edukacyjny KROPLA AZJI, będący autorską inicjatywą Fundacji Oświatowej EKOLA oraz dyrekcji i nauczycieli ZS EKOLA. Projekt ten stanowi kontynuację działań podejmowanych w ramach akcji KROPLA AFRYKI realizowanej w latach 2012-2014. Honorowy patronat nad projektem objęli Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pan Marek Michalak oraz Prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o Azji – jej grogrficznej i kulturowej różnorodności oraz dotykających ją problemach (m.in. bieda, nierówności społeczne, dyskryminacja, wojny), przybliżenie kultury i tradycji krajów azjatyckich, propagowanie wśród młodych ludzi idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i jego odmienności, bez względu na pochodzenie i kolor skóry.

Fundacja Oświatowa EKOLA jest ponadto organizatorem publicznej zbiórki funduszy przeznaczonych na wsparcie działań Centrum Przyjaźni Dziecięcej im. Ireny Sendlerowej Kawalera Orderu Uśmiechu w Aleppo.

 

Kształcenie postaw i pobudzanie działań filantropijnych wśród uczestników projektu poprzez poszerzenie wiedzy o Azji. Propagowanie idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i jego odmienności, bez względu na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry.  Zorganizowanie pomocy finansowej dla dzieci dotkniętych wojną w Aleppo. 

 

CEL ogólny 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Uczniowie:  

 

 • zdobywają wiedzę o Azji, jej różnorodności i problemach; 
 • uczestniczą w działaniach charytatywnych, niosąc pomoc swoim rówieśnikom dotkniętym klęską wojny;
 • poznają związki między działalnością człowieka a stanem środowiska naturalnego;
 • wykorzystują zdobytą wiedzę do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz kształtowania postawy obywatelskiej; 
 • uczestniczą w konkursach polonistycznych, plastycznych, przyrodniczych rozwijając wyobraźnię i kształcąc umiejętności z zakresu literatury, plastyki, przyrody i geografii; 
 • rozwijają świadomą inspirację innymi kulturami;
 • kształcą umiejętność skutecznego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, pracy w grupie i dzielenia się swoją wiedzą. 

 

 

Realizacja projektu obejmuje 4 fazy:

 1. Wprowadzenie w tematykę projektu.
 2. Zbieranie informacji, realizacja poszczególnych działań projektowych. 
 3. Zakończenie pracy – finał projektu w maju 2020 roku.
 4. Ocena projektu.

Uczniowie pracują indywidualnie, w grupach i zespołach klasowych realizując poszczególne zadania projektowe (akcje charytatywne, prace pisemne, plastyczne, prezentacje, zdjęcia, pokazy, debaty, uczestniczą w spotkaniach itp.) Projekt ma charakter interdyscyplinarny – integruje wiedzę i umiejętności z historii, języka polskiego, plastyki, języka angielskiego, geografii, informatyki. Zadania realizowane są zarówno podczas lekcji, jak i w ramach zajęć i zadań dodatkowych.

realizacja